KERMISBOND IS STAKEHOLDER

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,

Het komt helaas regelmatig voor dat wij als kermisbond – als stakeholder en belanghebbende – te laat of helemaal niet aan tafel zitten wanneer er op gemeentelijk niveau gesproken wordt over ‘ons’ arbeidsterrein. Herinrichting en vergroening van de schaarse openbare ruimte zijn momenteel de toverwoorden. Aloude pleinen en markten moeten omgetoverd worden tot een stadspark waarbij het vele groen (lees: bomen en bosschages) onder andere moeten zorgen voor natuurlijke schaduw en een langere verblijfsduur van het publiek. Vaak gaat dit ten koste van parkeerplaatsen voor het centrum en dus ook in de beschikbare ruimte voor onze attracties tijdens de vaak jaarlijkse traditionele kermis.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel meer onderwerpen waarover wij als branchevertegenwoordiging graag in gesprek blijven met de huidige 242 Nederlandse gemeenten, haar Colleges en ambtenaren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het op te stellen beleid rondom de schaarse vergunningen of het evenementenbeleid met haar locatieprofielen (maximaal aantal geluidsdagen en sluitingstijden). Ook de uitvoering van het landelijke stikstofbeleid, welke qua verantwoording bij de provincie ligt maar steeds vaker onderdeel is van de gemeentelijke vergunningaanvraag is een onderwerp waarbij we continu de vinger aan de pols moeten houden. Ook het realiseren van woon/werkruimte (huisvesting) voor kermisexploitanten waarbij het mogelijk moet zijn om met een salon- of staanwagen op een kavel (bij voorkeur naast een loods) te kunnen wonen op de momenten dat we niet op reis zijn blijkt in de praktijk (bestemmingsplan) nog altijd een lastige.

Derhalve gaat er eerdaags (weer) een brief uit richting alle Nederlandse gemeenten om hun te attenderen op het bestaan van de BOVAK als kermisbond en dat wij als ‘stakeholder’ graag tijdig betrokken willen worden bij beleidsprocessen die ons bestaansrecht – onze bestaanszekerheid – mogelijk kunnen aantasten. Want we moeten helaas stellen dat ons arbeidsterrein de afgelopen jaren continu onder druk heeft gestaan.

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Aangenaam kennis te maken!

BOVAK is dé kermisbond welke dag in, dag uit, de belangen behartigt van vele honderden kermisexploitanten. Tijdens het kermisseizoen van medio maart tot eind oktober nemen onze leden, onze ondernemers, met al hun attracties standplaats in op de meer dan 1500 kermissen die Nederland rijk is. Waarschijnlijk dus ook in uw gemeente!

Middels deze brief stellen wij ons, als inmiddels 70-jarige, kermisbond graag aan u voor met als voornaamste doel om als stakeholder tijdig bij vele gemeentelijke participatietrajecten die raakvlak(ken) hebben met het kermisbedrijf, aan te kunnen schuiven. Bij vele beleidsprocessen binnen uw gemeente is kermisbond BOVAK de aangewezen gesprekspartner om de belangen van de kermisexploitanten te vertegenwoordigen en het behoudt van uw jaarlijkse traditionele kermis(sen) op professionele wijze te behartigen en daar waar mogelijk te waarborgen.

U kunt hierbij denken aan onder andere onderstaande ontwikkelingen:

  • Implementatie van de nieuwe Omgevingswet en de daaruit voortvloeiende wijzigingen/aanvullingen op een vergunningsaanvraag voor de jaarlijkse kermis(sen) zoals duurzaamheid, uitvoering stikstofbeleid, omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan), locatieprofielen, etc.
  • Herinrichting (vergroening of verstedelijking) van de doorgaans schaarse openbare ruimte waarvan ook het kermisbedrijf al decennialang gebruikt maakt voor haar bedrijfsvoering en bestaanszekerheid.
  • De uitvoering en invulling van wetgeving van hogerhand (Europees of nationaal) tot gemeentelijk beleid zoals de toepassing van schaarse vergunningen op standplaatshouders van oliebollenkramen (voor 95% geëxploiteerd door kermisondernemers).
  • De uitvoering en invulling van gemeentelijk Zero Emissie beleid wat direct van invloed is op de toegankelijk van onze bedrijfstak tot het stadscentrum, tevens doorgaans ook de traditionele kermislocatie.
  • Het realiseren van woon/werkruimte (huisvesting) voor kermisexploitanten binnen uw gemeente waarbij het mogelijk moet zijn om met een salon- of staanwagen op een kavel (bij voorkeur naast een loods) te kunnen wonen/verblijven op de momenten dat we als kermisbedrijf niet op reis zijn.
  • Het evalueren van de jaarlijkse kermis en een vooruitblik naar de editie van volgend jaar waarbij openbare orde & veiligheid, geluidsoverlast, samenspel tussen horeca en kermis, kermisopstelling, etc. gespreksonderwerpen kunnen zijn.

Wij vertrouwen erop u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien ten einde, voor nu en in de toekomst, tijdig als stakeholder in bovenstaande processen te kunnen participeren. Uiteraard zijn we graag bereid om onze toegevoegde waarde in een persoonlijk gesprek nader toe te lichten.

Hartelijke groet,

BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers

Voorzitter