Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
t.a.v. Staatssecretaris
mevrouw mr. drs. M.C.G. Keijzer
Postbus 20401
2500 EK  DEN HAAG

Alkmaar, Apeldoorn, 9 april 2020
Onderwerp: Noodfonds

Hare Excellentie mevrouw Keijzer,

De Nederlandse Kermisbond N.K.B. te Alkmaar en de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK te Apeldoorn wenden zich tot u om de belangen van de aangesloten leden te behartigen. De zware crisis die ons land doormaakt gaat ook aan de kermisondernemers niet ongemerkt voorbij. Als seizoensgebonden bedrijfstak, waarvan de start meestal eind maart/begin april is, en eindigt medio oktober, heeft nu al geleid tot zowel financiële als maatschappelijke problemen.

Tot op heden zijn er slechts zes kermissen geweest, die onmiddellijk zijn gesloten nadat na bekend werd dat vergunning plichtige evenementen moesten stoppen. Alle kermisexploitanten zijn op dit moment thuis en wachten af wanneer de traditie van kermis, waarvan de oorsprong tot ver voor de Middeleeuwen ligt, voortgezet kan worden.

Wij zijn u erkentelijk, dat in het “Noodpakket Banen en Economie”, zoals het aan de Tweede Kamer kenbaar is gemaakt in de brief van 17 maart 2020, ook de kermisbranche is erkend als groep ondernemers die in aanmerking komen voor het steunpakket. Uit een inventarisatie onder alle Nederlandse kermisexploitanten naar de financiële gevolgen blijkt dat zonder verdere ondersteuning de toekomst van ons kermisbedrijf ernstig in het geding komt. Traditionele familiebedrijven, soms tot in de 7e generatie, ervaren dat zij naast dit steunpakket ook aanspraak willen maken op een noodfonds, omdat anders het volksfeest kermis dreigt te verdwijnen.

Dat zou tevens betekenen dat veel stichtingen, verenigingen, comités etc. hun jaarlijkse festiviteiten in gevaar zien komen. Hierbij moet u denken aan de dorps-en stadsfeesten, schuttersfeesten, harddraverijen, Oranjefeesten, enz. waarvoor de kermisbranche al decennialang een belangrijke financiële injectie is. Honderden tradities dreigen dus te verdwijnen! De kermisbranche levert op deze manier een belangrijke bijdrage ter bevordering van de leefbaarheid en sociale cohesie in onze samenleving.

Wij willen u daarom in overweging geven om een zgn. Noodfonds voor onze kermisbranche in het leven te roepen. Ter informatie sluiten wij het eerste exemplaar van het Noodfonds voor de kermisbranche bij en hopen op een positieve reactie.

Wij vertrouwen er u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie graag tegemoet. Uiteraard willen wij dit schrijven mondeling toelichten in een persoonlijk gesprek.

Met vriendelijke groet,

De Nederlandse Kermisbond,
N.K.B.

J. Boots, directeur

Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders,
BOVAK

Atze J. Lubach-Koers, voorzitter
Vicepresident Europese Kermisbond ESU/UFE