KERMISBELEID

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,
Vele gemeenten in ons land hebben – of zijn bezig met het opstellen van – nieuw evenementenbeleid waar de jaarlijkse traditionele kermis een onderdeel van is. Veelal horen wij dit als kermisbonden te laat waardoor wij helaas niet meer bij machte zijn om onze ‘stem’ te laten horen en de belangen van ons kermisbedrijf zowel qua tekstuele inbreng als ook qua inspraak tijdens raads- en commissievergaderingen, te behartigen. Breda is hier een teleurstellend voorbeeld van waarbij wij pas tijdens onze kermissen werden geconfronteerd met vervroegde sluitingstijden (waarvoor de gedupeerden tot op heden nog steeds niet gecompenseerd zijn).

Als afgeleide van het nieuwe evenementenbeleid wordt er af en toe ook specifiek kermisbeleid opgesteld in samenspraak met de branchevertegenwoordigers. Helmond is hier een voorbeeld van. Waarbij na jaren van voorbereiding, praten, vergaderen, beleid schrijven, etc. uiteindelijk de politiek het laatste woord heeft en de prachtige resultaten, welke er onder voormalig kermiswethouder Frans Stienen, werd gepresenteerd toch weer terug moest naar de tekentafel.

Afgaande op het laatste overleg met de Helmondse kermiscommissie moet ik helaas constateren dat het nieuwe ‘kermisbeleid’ eerder een teleurstelling is voor het kermisbedrijf dan een verrijking. Op vrijdag 31 januari jl. was de complete kermiscommissie van Helmond inclusief alle betrokken stakeholders zoals binnenstadmanagement, evenementencoördinator, kermiswethouder, horeca-vertegenwoordigers, bewoners, kermisexploitanten en kermisbonden, aanwezig om onder andere de opstellingstekening van de aankomende voorjaarskermis te beoordelen. Ter plaatse bleek dat er voor dit onderwerp en nog een complete agenda met een dergelijk groot gezelschap slechts één uur was gereserveerd. Een onmogelijke taak en de meeste vertrokken dan ook met een onvoldaan gevoel huiswaarts. Bij het aanschouwen van de opstellingstekening vielen vele monden open van verbazing. Meerdere stakeholders waaronder de horeca maar ook de kermisbonden en exploitanten konden slechts concluderen dat er ook met hun eerdere adviezen en dus ook het investeren van kostbare tijd helemaal niets was gedaan.

Bij de nieuwe kermiscoördinator Joost van Heugten heb ik dan ook mijn teleurstelling uitgesproken over het overleg. Voor een dergelijk groot gezelschap met een dermate uitgebreide agenda is slechts één uur vergaderen absoluut niet toereikend. Los van het feit dat ik me als kermisbond, met onze jarenlange vakkennis, expertise en ervaring, absoluut niet serieus genomen voel eraarde ik het ook als een ‘koude kermis’ om te moeten constateren dat er met alle belangen rekening wordt gehouden (markthandelaren, horecaterrassen, overlast omwonenden (aanzicht tegen hoge achterwanden), mening van het publiek (uitkomsten enquête), komende jaren beperkte beschikbaarheid van het kermisterrein en bereikbaarheid winkels, maar dat de belangen van de kermisondernemers – zeker gezien de voorgestelde opstellingstekening – niet worden gekend en gehonoreerd.

Je wordt er af en toe moedeloos van. Aan de ene kant willen we als branche heel graag dat de jaarlijkse kermis(sen) in handen blijven van de eigen gemeente en dat zij zelf de organisatie op zich nemen. Maar gezien het grote ‘verloop’ momenteel van gemeentelijke kermiscoördinatoren (o.a. Groningen, Assen, Etten-Leur, Best, Roermond en Helmond) vraagt het de nodige inzet van de branchevertegenwoordigers. Maar wat heeft het überhaupt voor zin om als stakeholder met kennis van zaken en jarenlange ervaring als serieuze gesprekspartner onbezoldigd aan tafel te zitten wanneer je uiteindelijk toch steeds weer het gevoel krijgt dat je de ‘clown’ van de branche bent. Mijn inziens wordt het hoog tijd dat al het advieswerk van de kermisbonden weer eens naar waarde wordt ingeschat en vergoed!

Belangrijk advies
Na verschillende vervelende ervaringen voor wat betreft het oplossen van klachten tussen exploitanten en de organiserende gemeente zoals in Breda, Hengelo en helaas ook Helmond heb ik een overduidelijk advies voor u allen. Bij verschil van inzicht, dan wel een klacht tussen beide partijen met financiële gevolgen, dat er altijd tijdens de kermis tot een oplossing moet worden gekomen. Vanwege het handelen van verschillende gemeenten om nadien de gemaakte afspraken niet na te komen is voor mij het overtuigende bewijs dat je altijd tijdens de kermis al met elkaar in gesprek moet en dat je altijd de gemaakte afspraken moet vastleggen op papier, mail of app. Vanwege het veelvuldige verloop aan contactpersonen ( kermis coördinator, Marktmeester of vergunningverlener) hebben mondelinge afspraken helaas ook bij gemeente geen enkele (juridische) aarde.

Familieberichten
Helaas was er in de afgelopen twee weken ook weer een sterfgeval te betreuren. Op woensdag 29 januari jl. overleed op 81-jarige leeftijd de heer Jan Venekamp in zijn woonplaats Sappemeer (sinds 30 maart 2003 weduwnaar van Fabina Geertruida Venekamp-Kamphuis). Op maandagavond 3 februari hebben (oud)collega’s en belangstellenden afscheid van hem genomen en de voormalige Hully Gully-baas de laatste eer bewezen. Hierbij wil ik mijn oprechte deelneming overbrengen aan alle dierbaren en de wederzijdse families. Allen veel sterkte en kracht toegewenst voor de komende tijd.

69e Algemene Ledenvergadering
Tenslotte wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om alle BOVAK-leden uit te nodigen voor onze jaarlijkse ALV (Algemene Leden Vergadering) welke gehouden zal worden op vrijdag 28 februari aanstaande vanaf 10:00 uur in Apeldoorn. Nu Pierre Benner sr., Frank Vale sr. en Jan Vermolen hebben besloten te stoppen als BOVAK-bestuurder moeten wij deze dag gezamenlijk besluiten om eventueel als 5-koppig bestuur verder te gaan en derhalve nieuwe bestuursleden te kiezen. Daarnaast wil het bestuur u graag bijpraten over de stappen en beslissingen die we in het afgelopen jaar hebben moeten nemen maar belangrijker nog, we willen graag onze plannen voor de komende jaren met u delen. Ik reken op uw komst en betrokkenheid!

Hartelijke groet,
BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers, voorzitter