JAAROVERZICHT 2019 (2)

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,
Welkom in 2020! Het jaar 2019 zit er definitief op en het nieuwe jaar is ondertussen alweer bijna een maand oud. Zonder de illusie te hebben volledig te kunnen zijn neem ik u, ter afsluiting van 2019, nog even mee door het afgelopen kermisjaar. Met enkele hoogte- en dieptepunten, alsmede opvallende ontwikkelingen en werkzaamheden welke binnen de BOVAK de nodige inzet en tijd vroegen.

Juli
De hittegolf in met name de tweede helft van juli speelt ons kermisbedrijf parten. Met overdag temperaturen boven de 40 graden komt het grote publiek pas in de loop van de avond op gang. Voor verschillende kermissen betekent dit tegenvallende resultaten en aangepaste openingstijden. Tilburg schrijft nadien een hitte-protocol voor de volgende edities.

Augustus
Tijdens ‘Park Hilaria’ in Eindhoven heeft een artikel over pistoolschieten in de plaatselijke krant grote gevolgen voor de uitbater. Halverwege de kermisweek worden plotseling de pistolen in beslag genomen en moet de attractie noodgedwongen sluiten. Ook de resterende kermissen van seizoen 2019 kunnen niet meer bezocht worden met een substantiële inkomstenderving tot gevolg. Ondertussen is de zaak bij het OM geseponeerd, komen de pistolen echter niet terug bij de rechtmatige eigenaar en zullen we naar de verantwoordelijke minister moeten om de onduidelijkheid in de Nederlandse wetgeving hieromtrent aan de kaak te stellen. Veelvuldig overleg met en inzet van onze advocaat is noodzakelijk geweest en heeft één ding ondertussen duidelijk gemaakt dat de interpretatie van wet- en regelgeving hieromtrent voor meerdere uitleg mogelijk is en de verschillende overheden hierover niet op één lijn liggen waar onze collega de dupe van is geworden.

September
Maandag 16 september in de vroege avond vindt er een tragisch ongeval plaats tijdens de kermis van Wijchen. Een gondel van een attractie breekt af tijdens de rit met alle gevolgen van dien. Veel schade en onherstelbaar letsel bij één van de slachtoffers. Een ware horrorfilm voor alle betrokkenen waarvan de gevolgen voor de exploitant en het kermisbedrijf momenteel nog niet inzichtelijk zijn. Een strafrechtelijk onderzoek wordt door het OM gestart om eventuele nalatigheid aantoonbaar te maken. Onrust in de Nederlandse kermisbranche over niet af te dekken risico’s en de mogelijk grote (financiële) gevolgen voor de eigenaar. Er komen onduidelijkheden aan het licht over welke verschillende schades wel en wat niet verzekerd kan worden. Een andere belangrijke les uit dit afschuwelijke voorval is wel dat iedereen die in het bezit is van een attractie waarbij een logboek (vormvrij) bijgehouden dient te worden er verstandig aan doet om hiervan een duplicaat aan te leggen. Bij een eventuele inbeslagname van dergelijke administratie door overheidsinstanties blijft er dan altijd nog een identiek volledig logboek beschikbaar voor de eigen belangenbehartiging (zoals voor een advocaat).

Oktober
Sinds dat er in de loop van 2018 nieuwe beleidsregels zijn opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken aangaande de huisvesting van woonwagenbewoners en kermisexploitanten (expliciet en apart vermeld) hebben verschillende gemeente (lichtelijk gedwongen) de handschoen op moeten pakken vanwege een te kort aan standplaatsen. Het gehele jaar wordt er vanuit de BOVAK met enige regelmaat deelgenomen aan gemeentelijke projectgroepen al dan vergezeld door college exploitanten welke persoonlijk betrokken zijn bij deze problematiek. Zo zitten we aan tafel bij de gemeente Apeldoorn, Deventer en Rotterdam waar afgelopen jaar zowel intern als door externe bureaus behoefteonderzoeken zijn gedaan zoals ook door het ministerie was voorgeschreven. Een dergelijk initiatief moet dus op gemeentelijk niveau genomen worden. Gezien de landelijke wijzigingen in het standplaatsenbeleid voor zowel woonwagenbewoners als ook kermisexploitanten is er een semioverheid instantie (stichting) genaamd Platform31 waarbij alle gemeenten en ministeries zijn aangesloten die met huisvesting te maken hebben en waarbij tientallen gemeenten die met bovenstaande problematiek te maken hebben deelnemen aan bijeenkomsten waarbij kennis overdracht en het uitwisselen van ervaringen een belangrijke pijler zijn. Ook de BOVAK heeft onlangs de huisvestingsproblematiek voor onze collega exploitanten aan een betrokken groep gemeenten mogen verduidelijken en onze zienswijze middels een rondleiding in Apeldoorn uiteen mogen zetten.

November
Vanaf 1 november is collega Daniëlle Ruiter officieel in dienst bij de BOVAK. Na ruim een jaar gebruik te hebben gemaakt van haar diensten via een uitzendbureau zijn we erg blij dat zij de gelederen is komen versterken. Ook Ellen Minkjan is gaandeweg de zomermaanden weer grotendeels hersteld van haar burn-out zodat we vanaf het najaar weer met een volledige bezetting op het secretariaat alle werkzaamheden kunnen oppakken.

December
Met het verschijnen van alle oliebollenkramen in het Hollandse straatbeeld – een oeroude Nederlandse traditie – wordt voor onze branche ook de onduidelijkheid en problematiek rondom het Europese fenomeen ‘schaarse vergunningen’ weer zichtbaar en kwetsbaar. De overgrote meerderheid van onze ruim 350 gemeenten houden zich op de voorgrond nog niet bezig met deze Europese verordening maar oplettendheid is een vereiste. Op initiatief van de landelijke belangenvereniging voor markthandelaren, de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH), ligt er na tussenkomst (vragen aan de Staatssecretaris) van de Tweede Kamer een duidelijk en helder rapport over hoe gemeenten met deze ‘schaarse vergunningen’ ten aanzien van ook onze standplaatshouders met een oliebollenkraam om KUNNEN gaan. Het is een advies welke zeker ook steun krijgt vanuit de landelijke politiek maar waarbij op gemeentelijk niveau moet worden gehandeld en besloten. Meld het dus bij uw BOVAK wanneer u hiermee binnen uw gemeente mee geconfronteerd wordt zodat we de (positieve) ervaringen uit het gehele land met elkaar kunnen delen en de betreffende gemeenten voldoende kunnen informeren.

Hartelijke groet,
BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers, voorzitter